Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gelecon: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper/Huurder: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gelecon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Gelecon en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Gelecon.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gelecon en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven .
2. De door Gelecon gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
3. Levertijden in offertes van de Gelecon zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding ofschadevergoeding,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege (alsmede verzend- en eventuele
vervoers- en verpakkings-kosten), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gelecon niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepenzaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gelecon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gelecon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gelecon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gelecon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gelecon zijn verstrekt, heeft Gelecon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Gelecon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gelecon is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gelecon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Gelecon of door Gelecon ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart Gelecon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.


Artikel 5 Levering

1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gelecon deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
2. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gelecon gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
3. Indien de zaken worden bezorgd is Gelecon gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
4. Indien Gelecon gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Gelecon ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Gelecon een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de koper Gelecon schriftelijk ingebreke te stellen.
6. Gelecon is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gelecon is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gelecon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Huurovereenkomsten

1. Huurovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd met dien vestaande dat als het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen termijn bij de huurder blijft de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Gelecon is echter gerechtigd de huur te beeindigen met een opzegtermijn van 2x24 uur.
2. De huurovereenkomst gaat in op het moment dat het gehuurde het pand van Gelecon verlaat.
3. De kosten van transport van het gehuurde van het bedrijf van Gelecon naar de plaats van het gebruik en de kosten van retourtransport zijn voor rekening van de huurder. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor het gehuurde tot het moment dat het gehuurde weer op het bedrijf van Gelecon terug is.
4. a) Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming zorgvuldig te gebruiken en de instructies indien deze door Gelecon ten aanzien van het gebruik en onderhoud zijn hebben gegeven, stipt op te volgen.
b) Het is de huurder verboden over het gehuurde op enigerlei te beschikken, zonder schriftelijke toestemming van Gelecon.
c) een verhindering van huurder om van het gehuurde gebruik te kunnen maken, zal, zelfs indien zulks het gevolg mocht zijn van overmacht geen invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst of de verschuldigdheid van enig huurtermijn.
5. De huur is gebaseerd op een gebruik van maximaal 8 uur per dag. Gelecon is ten alle tijden gerechtigd hierop controle uit te oefenen. Bij overschrijding
van de 8 uur per dag word de huurprijs per dag evenredig verhoogd. De huurprijs is exclusief btw.
6. Huurder verplicht zich het bedrag binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende huurnota te betalen en wel zonder enige korting en zonder dat een beroep op compensatie mogelijk is.
7. a) Huurder is verplicht alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, door Gelecon of door laatstgenoemde aan te wijzen derde(n) te laten verrichten, waarbij alle kosten van reparatie en onderhoud voor rekening van huurder komen, echter met inachtneming van de werking van eventuele op het gehuurde rustende
garantiebepalingen.
b) Huurder is verplicht Gelecon of haar gemachtigde(n) toegang te verlenen tot de ruimte waar het gehuurde zich bevindt, ter controle van het gehuurde of het verrichten van werkzaamheden voor onderhoud en/of reparatie.
c) Huurder is verplicht eventuele defecten aan het gehuurde terstond te melden.
d) Huurder mag zonder toestemming van Gelecon geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen.
e) Gelecon of haar gemachtigde(n) kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door reparatie en/of
onderhoudswerk-zaamheden.
8. a) Huurder is verplicht het gehuurde voor de duur van de looptijd van deze overeenkomst voor zijn rekening te verzekeren vooralle schaden aan het gehuurde als ook voor alle schaden door de huurder veroorzaakt. Alle schaden welke voortvloeien uit het niet voldoen aan deze verzekeringsplicht komen voor rekening
van de huurder.
b) voorzover niet door de onder art. 8a genoemde verzekering gedekt, draagt de huurder de volledige aansprakelijkheid voor alle schaden.
c) Huurder dient iedere schade onmiddellijk ter kennis van Gelecon te brengen.
9. a) Gelecon is gerechtigd de huurovereenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden, het gehuurde terug te nemen en eist hiervoor alle medewerking van de huurder, indien huurder:
1) na ingebreke te zijn gesteld, in gebreke blijft enige termijn op tijd betalen of enige hem bij deze overeeenkomst opgelegde verplichting niet of niet tijdig en/of niet geheel nakomt.
2) in enige andere omstandigheid verkeert of gaat verkeren, waardoor naar het oordeel van Gelecon de verplichtingen uit deze overeenkomst
door koper niet deugdelijk kunnen worden nagekomen.
3) hem gevraagde gegevens bij het aangaan van deze overeeenkomst heeft verzwegen of onjuist en/of onvolledig heeft verstrekt en Gelecon deze overeenkomst niet zou zijn aangegaan wanneer de gegevens en/of juistheid daarvan bekend waren geweest.
b) In geval van ontbinding van deze overeenkomst op grond van het bepaalde in art 8 lid 1 is huurder aan Gelecon een schadevergoeding verschuldigd gelijk
aan alle niet betaalde en nog te verschijnen huurbedragen, vermeerderd met de rente zoals vermeld in artikel V2 van deze overeenkomst.
c) Huurder verplicht zich Gelecon onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op goede, en van huurder en/of op het gehuurde,  van zijn faillisementr of zijn aanvraag tot het verlenen van surseance van betaling, van zijn voornemen tot liquidatie van zijn zaken of zijn vertrek naar het buitenland. Huurder verplicht zich de beslagleggende terstond inzage te geven van deze overeenkomst.
10. Indien huurder alle bepalingen van de huurovereenkomst stipt is nagekomen is huurder gerechtigd bij het einde van de huurovereeenkomst het gehuurde tegen een nader overeen te komen prijs tegen contante betaling te kopen.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed
slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen termijn van 8 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan
in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van de Gelecon op de wijze zoals door Gelecon aangegeven.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Gelecon mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
2. De door Gelecon gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereen-komstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gelecon zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gelecon de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Gelecon daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Gelecon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gelecon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Gelecon op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Gelecon heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gelecon kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gelecon kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gelecon geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Gelecon totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Gelecon gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Gelecon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Gelecon geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Gelecon zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gelecon of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gelecon zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Garantie

1. Gelecon garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van
welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Gelecon.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gelecon de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Gelecon, vervangen of zorgdragen voor herstel.
In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Gelecon te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Gelecon, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door Gelecon verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00
2. Indien Gelecon hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Gelecon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Gelecon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Gelecon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gelecon op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gelecon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gelecon behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Gelecon aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
rekening.

Reeds geplaatste bestellingen aangaande het corona virus waaronder alle desinfectiemiddelen zijn onherroepelijk en kunnen derhalve niet geretourneerd of geannulleerd worden.


2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door Gelecon geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Indien Gelecon aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.250.000 (Zegge: eenmiljoentweehonderdvijftig-duizend euro).
De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gelecon in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gelecon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Gelecon toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Gelecon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gelecon of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de produkten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gelecon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gelecon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gelecon worden daaronder begrepen.
3. Gelecon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gelecon zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel Gelecon ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gelecon gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 20 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart Gelecon voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan Gelecon informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gelecon zich de rechten en bevoegdheden voor die Gelecon toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Gelecon tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gelecon, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Gelecon eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gelecon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gelecon behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gelecon gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gelecon zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gelecon niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van Gelecon of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep
heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

1. De rechter en de kantonrechter in de vestigingsplaats van Gelecon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Gelecon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Gelecon en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamers van Koophandel Rivierenland en Den Haag.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.